اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 14/بهار و تابستان 96

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال ششم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1396