مقايسه ميزان به‌كارگيري رفتار اسلامي شهروندي سازماني در سازمان‌هاي دولتي و خصوصي

سال ششم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1396

محسن ذبيحي جامخانه/ دانشجوي دکتري مديريت دانشگاه تهران پرديس فارابي            MohsenEzabihi@gmail.com

علي نقي اميري/ دانشيار دانشگاه تهران پرديس فارابي                                                                  Anamiri@ut.ac.ir

دريافت: 22/09/1395 ـ پذيرش: 12/02/1396

چکيده

در آموزه‌هاي دين اسلام، بر رعايت مسائل اخلاقي در کار و محيط کاري تأکيد شده است، اما اين موضوع کمتر در قالب رفتار شهروندي سازماني مورد توجه قرار گرفته است. نوع سازمان، مي‌تواند الزاماتي را به سازمان تحميل کند که ممکن است رفتار کارکنان را تحت تاثير قرار دهد. از‌اين‌رو، در اين پژوهش، موضوع رفتار اسلامي شهروندي سازماني، در دو بانک خصوصي و دولتي واقع در منطقه 5 شهر تهران مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. پنج شعبه از بانک دولتي (62 نفر) و چهار شعبه از بانک خصوصي، (62 نفر) نمونه اين پژوهش را تشکيل مي‌دهد. در اين زمينه، تعداد 12 شاخص اصلي و 32 شاخص فرعي، با مطالعه مباني نظري و پيشينه پژوهش شناسايي و در قالب پرسشنامه‌اي در اختيار کارکنان و مديران دو بانک قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد، از ميان 32 شاخص فرعي، بانک خصوصي در 12 شاخص و بانک دولتي در 5 شاخص، اختلاف ميانگين معني‌داري با يکديگري دارد. در 15 شاخص نيز برابري ميانگين‌ها تأئيد شده است.

کليد‌واژه‌ها: اخلاق شهروندي سازماني، اخلاق اسلامي، بانک خصوصي، بانک دولتي.