اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 16/بهار و تابستان 97

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3000تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397