راهبردهاي مقابله با مسائل فرهنگي و اجتماعي در سيرة مديريتي حضرت موسي عليه السلام ‌ از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

ظاهر اکبري/ دانشجوي دکتري مديريت، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره     Zahir.akbari@yahoo.com
ولي الله نقي پورفر/ استاديار دانشگاه قم    v-naghipoor@qom.ac.ir 
دريافت: 11/121/1396 ـ پذيرش: 25/04/1397
چکيده
يکي از انحرافات اجتماعي و فرهنگي در مسير رسالت حضرت موسي‌ عليه السلام گوساله‌پرستي بود. اين انحراف با رفتن آن حضرت به ميقات، عدم اطاعت از هارون‌ عليه السلام و ساخت گوسالة سامري، به بحران تبديل شد. مسئلة اساسي اين است که حضرت موسي عليه السلام  چگونه بحران گوساله‌پرستي را مديريت کرد؟ براي پاسخ به اين مسئله، پژوهشگر به استخراج مؤلفه‌هاي مديريت بحران در سيرة حضرت موسي‌ عليه السلام از منظر قرآن کريم پرداخته است.    
در اين پژوهش، داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌‌اي جمع‌آوري گرديده و با روش اجتهادي، تجزيه و تحليل شده‌اند. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که حضرت موسي‌ عليه السلام براي مقابله با گوساله‌پرستي، راهبردهاي ذيل را نسبت به هارون‌ عليه السلام، سامري و مردم اتخاذ کرد. جانشين خود هارون را به‌شدت مورد تنبيه بدني قرار داد و از او پاسخ خواست؛ همچنين سامري را نفرين نمود؛ تبعيد کرد و به عذاب اخروي وعده داد؛ سپس مردم را به‌خاطر ارتکاب ظلم، نقض عهد و گوساله‌پرستي، مستحق مرگ دانست و معبودِ آنان را آتش زد و در دريا انداخت. در پايان، موسي‌ عليه السلام مردم را به توبه و شکرگذاري دعوت کرد؛ همچنين از هارون‌ عليه السلام دل‌جويي نمود و غفران و رحمت خدا را براي خود و او خواستار شد.
کليد‌واژه‌ها: مديريت بحران، زمينه‌ها، راهبردها، سيرة حضرت موسي عليه السلام، قرآن کريم.