اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 22/بهار و تابستان 1400

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي22، بهار و تابستان 1400

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22