ابعاد تربيت شناختي، گرايشي و رفتاري در مكتب سردار شهيد حاج قاسم سليماني با رويكرد جهادي و جهان‌شمول

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1400، ص73ـ88

* محمدرضا زرگران خوزاني/ دانشجوي دکتري اگروتکنولوژي، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزستان      Mr.zargarankh@gmail.com
مهدي شريف‌پور شوشتري/ دانشجوي دکتري تاريخ ايران بعد از اسلام، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامي، نجف‌آباد، ايران
دريافت: 26/07/1400 ـ پذيرش: 30/11/1400

چکيده
از شالوده‌هاي شکل‌گيري تمدن و مدينه فاضله اسلامي، تربيت است که در گام دوم انقلاب، اين موضوع از اهميت بسزايي برخوردار است. ابعاد گوناگون زندگي، انسان‌ها را در موقعيت‌هاي متفاوت يادگيري و رشد و خلاقيت قرار مي‌دهد. سردار شهيد حاج قاسم سليماني يكي از شخصيت‌هاي تأثيرگذار بود كه زندگي‌اش با جهاد همراه بود و از شاخص‌هاي رشد و تربيت جهادي به‌شمار مي‌آيد. وي در بستر تربيت جهادي رشد كرد و رفتار عملي او مي‌تواند الگويي تربيتي در اين حوزه و در جايگاه‌هاي گوناگون ارائه دهد و نقشه راه جامعه ما براي نقش‌آفريني در عصر پرهياهوي کنوني باشد. هدف اين پژوهش بررسي شاخصه‌هاي تربيتي مكتب سردار شهيد حاج قاسم سليماني است. اين پژوهش به‌صورت «مروري» بوده و حاصل آن ارائه شاخص‌هاي تربيت در مكتب اين سردار شهيد به‌مثابه عنصري شاخص در گام دوم انقلاب در ابعاد شناختي، گرايشي و رفتاري با رويكرد جهان‌شمول است.
کليد‌واژه‌ها: تربيت، جهان‌شمول، مدينه فاضله، سردار دل‌ها، گام دوم انقلاب.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
73