اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 24/ بهار و تابستان 1401

قيمت نسخه فيزيكي: 
0تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي24، بهار و تابستان 1401

 

 

شماره مجله: 
24