اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 10/بهار و تابستان 94

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال چهارم، شماره دوم، پياپي 10، بهار و تابستان 1394