بررسي تطبيقي مديريت سنتي و اسلامي؛ با تأكيد بر نامة حضرت اميرالمؤمنين (ع) به مالك اشتر

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1400، ص7ـ24

نرجس شرفي/ کارشناس ارشد مديريت آموزشي، دانشکده الهيات و معارف اسلامي هدي
* هادي حاجي حسن دنياديده/ استاديار گروه مديريت آموزشي، دانشکده الهيات و معارف اسلامي هدي     hadi.280811@yahoo.com
دريافت: 1400/02/12 ـ پذيرش: 1400/06/17

چکيده
اين مقاله با هدف تشريح و تبيين مديريت اسلامي، براي کاربرد در سازمان‌هاي جوامع اسلامي، به مقايسه رويكرد سنتي، به‌عنوان اولين اصول مديريتي معرفي شده به جهان و رويكرد اسلامي، به‌عنوان رويکردي مديريتي معرفي شده در منابع اسلامي، با تأکيد بر نامة حضرت علي (ع) به مالک اشتر، مي‌پردازد. اين پژوهش، با روش تحليل محتواي مضموني انجام گرفته است و نتايج حاصل از تحقيق، نشان داد که در رهيافت سنتي به مديريت، توجه به بُعد مادي و نيازهاي فيزيولوژيکي و عدم توجه به نيازهاي روحي و معنوي افراد‌، موجب بي‌ثباتي در جوامع غرب شده است. در‌حالي‌که رويكرد اسلامي به تمامي ابعاد وجودي و نيازهاي انسان در سازمان، عنايت خاص داشته است و مؤلفه‌هاي از جمله محوريت قرار دادن اخلاق، توجه به ابعاد گوناگون نظارت، تعيين شاخص‌هاي ارزيابي، اجتناب از عصيان در سلسله مراتب سازماني، اجتناب از خودشيفتگي و فزوني‌خواهي، اجتناب از رفتارهاي مذموم، پرهيز از ويژه‌خواري و رعايت انصاف، رهيافت اسلامي را به‌عنوان کامل‌ترين و مناسب‌ترين رويكرد به مديريت برمي‌گزيند.

کليد‌واژه‌ها: اصول مديريت، رهيافت سنتي، رهيافت اسلامي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
7