كاربست شبكة عصبي در پيش‌بيني رضايت شغلي كاركنان براساس ابعاد سه‌گانه دين‌داري از ديدگاه نهج‌البلاغه (مورد مطالعه: كاركنان دانشگاه شهيد صدوقي يزد)

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1400، ص89ـ106

* مونا اسماعيل‌زاده/ استاديار دانشکده مديريت، مؤسسة آموزش عالي غيرانتفاعي امام جواد(ع)، يزد، ايران     Mn.esmailzadeh@gmail.com
مهناز توکلي بنيزي/ دانشجوي دکتري مديريت صنعتي، دانشکده فارابي دانشگاه تهران
دريافت: 11/06/1400 ـ پذيرش: 21/10/1400

چکيده
هدف تحقيق حاضر، ارائه مدل پيش‌بيني سطح رضايت شغلي کارکنان بر مبناي شاخص‌هاي دين‌داري با رويکرد شبکة عصبي مصنوعي و بررسي ميزان تأثير هريک از عوامل مختلف بر رضايت شغلي کارکنان اداري دانشگاه شهيد صدوقي يزد است. به‌منظور رسيدن به اهداف يادشده، 8 عامل مؤثر بر رضايت شغلي شامل اطلاعات جمعيت‌شناختي افراد و ابعاد دين‌داري اسلامي (اعتقادات، احکام و اخلاق) از ديدگاه نهج‌البلاغه به‌عنوان ورودي تبيين، سپس با استفاده از مدل پرسپترون چندلايه با الگوريتم يادگيري پس از انتشار خطا و يک لايه پنهان، ميزان رضايت شغلي کارکنان پيش‌بيني شده‌ است. در ادامه با استفاده از فن تحليل حساسيت، تأثير هرکدام از متغيرهاي ورودي بر خروجي اين مدل مورد ارزيابي قرار گرفته‌ است. نتايج نهايي، نشانگر آن است که ضمن نقش و تأثير توضيح‌دهندگي همة عوامل هشت‌گانه در ميزان خروجي مدل، ابعاد اعتقادات و اخلاق اسلامي و جنسيت افراد، بيشترين تأثير را در پيش‌بيني رضايت شغلي کارکنان دارند.

کليد‌واژه‌ها: دين‌داري، رضايت شغلي، شبکة عصبي مصنوعي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
89