وضعيت رهبري اخلاقي در مديران آموزش و پرورش (مطالعه موردي شهر قم)

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1400، ص61ـ72

ساجده احمدي/ دانشجوي دكتري گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم
* سيف‌اله فضل‌الهي قمشي / دانشيار و دکتراي تخصصي برنامه‌ريزي درسي، گروه مديريت آموزشي، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم
fazlollahigh@yahoo.com
دريافت: 12/12/1399 ـ پذيرش: 23/04/1400

چکيده
هدف اين پژوهش، ارزيابي وضعيت رهبري اخلاقي مديران آموزش و پرورش بود. روش از نظر اهداف، کاربردي و به‌لحاظ شيوة گردآوري داده‌ها، توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعة ‌آماري100 نفر از مديران آموزش و پرورش استان قم بودند که در سال تحصيلي98-97 مشغول به کار بودند. براي گردآوري داده‌ها، از پرسش‌نامه رهبري اخلاقي عمادي‌فر (1388)، با پايايي 0،98 بر اساس آلفاي کرونباخ استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده‌ها براساس روش‌هاي توصيفي و آزمون‌هاي استنباطي T، براي مقايسه ميانگين دو گروه مستقل، T تک گروهي و تحليل واريانس در قالب نرم افزار spss نشان داد كه رهبري اخلاقي مديران آموزش و پرورش مطلوب است و برخورداري آنان از مؤلفه‌هاي، صداقت و درستي، تنظيم فعاليت، اعتماد، تلاش در جهت ارتقاي کارکنان، و اجازه ابراز عقايد مخالف رهبري اخلاقي، بيش ازحد انتظار است و بين وضعيت رهبري اخلاقي مديران زن و مرد و سوابق و سطوح تحصيلي مختلف آموزش و پرورش تفاوت وجود ندارد.
کليد‌واژه‌ها: رهبري اخلاقي، مديران، سازمان، آموزش و پرورش.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
61