بنيان‌هاي زندگي كاري در سازمان، با رويكرد اسلامي

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1400، ص45ـ60

محسن منطقي / دانشيار گروه مديريت، مؤسسة‌ آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)    manteghi@iki.ac.ir
دريافت: 01/04/1400 ـ پذيرش: 17/08/1400

چکيده
تشکيل سازمان‌هاي اسلامي، نيازمند طراحي زيرساخت‌هاي اسلامي در سازمان‌هاست. کارکنان، عنصر اساسي سازمان‌ها هستند. آنها بخشي از عمر خود را در سازمان‌ها زندگي مي‌کنند. زندگي کاري در سازمان‌ها، بيانگر نحوة فعاليت کارکنان در سازمان‌هاست. به هر ميزان زندگي کاري آنان، با آموزه‌هاي اسلامي سازگاري بيشتري داشته باشد، سازمان‌ها به ماهيت اسلامي شدن خود بيشتر نزديک مي‌شوند. هدف اين پژوهش، شناسايي مؤلفه‌هاي اساسي زندگي کاري در سازمان‌ها، با رويکرد اسلامي است. اين مطالعه از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهيت، کيفي است و رويکرد آن، روش تحليلي توصيفي است که با استفاده از منابع ديني، به پژوهش پرداخته است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که براي شکل‌گيري زندگي کاري از منظر اسلام در سازمان‌ها، نيازمند تلفيق احکام فقهي، مسائل اخلاقي و رعايت آداب اسلامي در قوانين، ساختارها، آموزش منابع انساني و برنامه‌هاي سازمان هستيم.

کليد‌واژه‌ها: زندگي کاري، كار‌سازماني، فقه سازماني، اخلاق‌كار، آداب‌كار.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
45