كاربست نظريه داده‌بنياد در اكتشاف الگوي توانمندسازي از منابع ديني

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1400، ص25ـ44

محمد علوي/ دانشجوي دکتري قرآن و علوم گرايش مديريت، جامعة المصطفي العالميه
* محمدتقي نوروزي فراني/ استاديار گروه مديريت، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mtnorozi@yahoo.com
اميرحمزه مهرابي/ دانشيار گروه مديريت، دانشگاه شهيد محلاتي قم
دريافت: 07/09/1400 ـ پذيرش: 28/11/1400

چکيده
امروزه بومي‌سازي نظريات علوم انساني يک ضرورت غيرقابل‌انکار است. براي تحقق اين منظور، يکي از رويکردهاي مناسب، بهره‌گيري از منابع ديني در عرصه‌هاي جديد است. اما مسئله اساسي اينجاست که در بهره‌گيري از منابع ديني در عرصه‌هاي نوين، روش‌هاي مطلوبي از سوي محققان عرضه نشده است. هدف تحقيق حاضر معرفي و کاربست نظريه «داده‌بنياد» به‌مثابه يکي از روش‌هاي تحقيق کيفي براي اکتشاف الگوي توانمندسازي منابع انساني از متون ديني (قرآن‌ و روايات) است. اين روش از ظرفيت خوبي براي الگوسازي و نظريه‌پردازي در بهره‌گيري از متون ديني برخوردار است؛ زيرا مراحل اجرايي نظريه «داده‌بنياد» با فرايند تحقيق از منابع و متون ديني تناسب فراواني دارد. نتايج تحقيق حاضر به‌وجود آمدن صدها مفهوم و چندين مؤلفه بود که پس از مشورت با کارشناسان و خبرگان، مفاهيم تبديل به 24 مؤلفه و مؤلفه‌ها در يک تقسيم‌بندي کلي‌تر با عنوان «متغير‌هاي چهارگانه» تنظيم شد. درنهايت، کاربست نظريه «داده‌بنياد» به‌منظور اکتشاف الگو از منابع ديني، منجر به طراحي الگوي توانمندسازي مبتني بر آموزه‌هاي ديني شده است.

کليد‌واژه‌ها: نظريه داده‌بنياد، توانمندسازي، اکتشاف، منابع ديني.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
22
شماره صفحه: 
25