شناسايي عناصر قابل تطبيق اصول مديريت با فرهنگ اسلامي و اولويت‌بندي اجراي آنها در كشور ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

مجيد هاشمي / كارشناسي حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي    hashmajid@yahoo.com
محمدعلي بهشتي‌نيا / دانشيار دانشكدة مهندسي صنايع، دانشگاه سمنان    beheshtinia@semnan.ac.ir
فاطيما سدادي / كارشناسي ارشد MBA، دانشكدة مهندسي صنايع، دانشگاه سمنان    fatimasedady@semnan.ac.ir
دريافت: 15/09/1396 ـ پذيرش: 28/01/1397
چکيده
يکي از مهم‌ترين عوامل رشد کشورهاي توسعه‌يافته در مديريت، اعتقادات و ارزش‌هايي است كه انگيزه‌هاي رفتاري مردم را شكل داده است. مديريت يک علم اجتماعي - اجرايي است که براي عملياتي شدن، بايد مقبول مردم قرار گيرد. اين پژوهش پس از شناسايي عناصر قابل تطبيقِ اصول مديريت با فرهنگ اسلامي، به اولويت‌بندي اجراي آنها با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي (AHP) در سطحي از فرهنگ اسلامي مي‌پردازد که متأثر از ويژگي‌هاي ايران است. بسترسازي براي تطبيق اين اصول با فرهنگ مردم، موجب افزايش ضمانت اجرايي آنها خواهد شد. نتايج اولويت‌بندي الگوهاي مديريتي در ايران اين گونه به دست آمد: 1. اگر مرتکب اشتباه شديد، در خصوص مشکل به وجود آمده نگراني به خود راه ندهيد و همين الآن براي رفع آن اقدام كنيد، 2. نگوييد چرا اين کار انجام نمي‌شود، فکر کنيد چگونه مي‌توانيد آن را انجام دهيد. 3. محصولات يا خدمات را کاملاً با نيازهاي مشتريان تطبيق دهيد.
کليدواژه‌ها، مديريت فرهنگي، مديريت اسلامي، توليد ناب، کايزن، تحليل سلسله مراتبي.