تبيين مديريت جهادي و طراحي الگوي آن در نظام جمهوري اسلامي ايران

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

علي عسکري وزيري / دکتراي مديريت رفتار سازماني،مؤسسة آموزشي و پِژوهشي امام خميني ره    ali_askari31@yahoo.com 
محمد‌مهدي نادري / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره      naderi@qabas.net
حسن زارعي متين / استاد دانشگاه پرديس فارابي تهران‌، واحد قم     matin@ut.ac.ir
محمدتقي نوروزي فراني / استاديار موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ره     mtnorozi@yahoo.com
دريافت: 20/06/1396 ـ پذيرش: 22/07/1397
چکيده
مديريت جهادي راهبردي براي غلبه بر مشکلات داخلي نظام جمهوري اسلامي و تهديدهاي خارجي محسوب مي‌شود. هدف اين پژوهش تبيين مديريت جهادي و طراحي الگوي عملي آن در نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين تحقيق از نوع «کيفي» با رويکرد «استقرائي» بوده و روش‌ گردآوري اطلاعات آن «كتابخانه‌اي» است. محقق بعد از تبيين مفاهيم کليدي و تعيين نسبت بين مديريت جهادي و مديريت اسلامي و با بررسي الگوهاي رقيب و بيان علت رجحان الگوي سه بعدي، با تأمل در دو تجربة جهاد سازندگي و دفاع مقدس، به جمع‌آوري مضامين مرتبط با مديران موفق در اين دو مجموعه و واکاوي دلايل موفق بودن آنها مبادرت ورزيده، سپس با روش «تحليل مضمون»، مضامين به‌ دست آمده را با اجراي فاز غربالگري و تقليل داده‌ها، کدگذاري کرده، آنگاه کدهاي به دست آمده را در مضامين فراگير دسته‌بندي نموده و با انجام مصاحبة حضوري و غير‌حضوري و هم‌انديشي با استادان خبره، سرانجام مؤلفه‌هاي مديريت جهادي را در سه بعد زمينه‌اي، ساختاري و رفتاري شناسايي و در سازة سه‌بعدي قرار داده است.
كليدواژه‌ها: جهاد، مديريت، مديريت جهادي، نظام، الگو.