مباني حمايت اجتماعي در اسلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

محمدحسين شيخي/ دانشجوي دكتري مديريت اسلامي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    shikhi.mh@gmail.com‌
مجتبي درودي/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيره     doroudi@iki.ac.ir
سيد علي حسيني‌تاش/ استاد دانشگاه امام حسين عليه السلام    ‌‌ d.tash59208@yahoo.com
علي رضاييان/ استاد دانشگاه شهيد بهشتي     h.ali.rezaian@gmail.com   
دريافت: 06/02/1396 ـ پذيرش: 3/06/1396
چکيده
به‌منظور تبيين الگوي تحليلي حمايت اجتماعي با رويکرد اسلامي، در گام نخست لازم است مباني آن مطالعه و بررسي شود؛ زيرا الگوها و نظريه‌ها بر اساس مباني و پيش‌فرض‌ها شکل مي‌گيرند. اسلام به‌عنوان يک دين کامل، که نگرشي جامع به انسان و نيازهاي او دارد، داراي مباني متمايزي از رفاه و حمايت اجتماعي است که مي‌توان با استفاده از مضامين قرآني و روايات معصومان عليه السلام  آن را تبيين نمود. هدف اصلي تحقيق، تبيين مباني حمايت اجتماعي با رويکرد اسلامي است. به‌منظور پاسخ‌گويي به اين سؤال اصلي که مباني حمايت اجتماعي در اسلام چيست؟ متن قرآن کريم و روايات وارد شده  از سوي معصومان عليه السلام با استفاده از روش «تحليل مضمون» مطالعه و بررسي شد. در اين روش، با استفاده از واژگان به‌کاررفته در قرآن کريم و روايات، مضامين مرتبط با حمايت اجتماعي گردآوري و تحليل شد. بر اساس مضامين به‌دست‌ آمده، مباني هستي‌شناسي، انسان‌شناسي و ارزش‌شناسي مرتبط با رفاه و حمايت اجتماعي بررسي و تحليل شد.
كليدواژه‌ها: مباني هستي‌شناسي، مباني انسان‌شناسي، مباني ارزش‌شناسي، تأمين اجتماعي، حمايت اجتماعي