كاربرد روش «استنباطي ـ تحليلي» در پژوهش‌هاي مديريتي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 16، بهار و تابستان 1397

عزيزالله خليلي / دانش آموختة سطح چهار حوزة علميه و دانشجوي دکتري مديريت     az.khalili57@gmail.com
علي‌اصغر پور عزت/ دکتري مديريت با گرايش خط‌مشي‌گذاري عمومي، دانشگاه تهران     pourezzat@ut.ac.ir
محمد حسن جعفري / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    jafari@qabas.net 
دريافت: 17/07/1396 ـ پذيرش: 30/11/1396
چکيده
«روش پژوهش» در همة علوم، از جمله علوم انساني از اهميت خاصي برخوردار است و اعتبار پژوهش به روش آن بستگي دارد. يکي از روش‌هاي قابل پي‌گيري در پژوهش‌هاي علوم انساني، روش «استنباطي ـ تحليلي» است. روش «استنباطي ـ تحليلي»، روشي مرکب از روش «اجتهاد» مرسوم در حوزه‌هاي علميه و روش «تحليل مضمون» (Theme analysis) است. روش اجتهادي مرسوم در حوزه‌هاي علميه، تبيين‌کنندة سند روايات و دلالت آيات قرآن و روايات و همچنين دلالت سيرة پيامبرصلي الله و آله وسلم و ائمة اطهار عليه السلام بر اساس ساير آيات و روايات و قواعد فقهي و اصولي است. بر اساس روش اجتهادي مرسوم، مي‌توان کدها و زير مقوله‌ها را استخراج كرد و با تحليل بيشتر بر اساس روش «تحليل تم» (مبتني بر داده‌هاي متني)، مي‌توان مضمون‌ها را از زير مقوله‌هاي به دست آمده در روش استنباطي استخراج نمود.    
اين پژوهش، كوشيده است از يک‌سو، گام‌هاي «روش اجتهادي» و روش «تحليل تم» و ترکيب آن دو را تبيين كند، و از سوي ديگر، امکان کاربست روش ترکيبي در پژوهش‌هاي مديريتي بررسي شود. پژوهش حاضر بر‌اساس روش «اسنادي و تحليلي» انجام گرفته و حاصل آن، طراحي روش مركب از روش «اجتهادي» و «تحليل تم» است. علاوه بر آن مراتب سازگاري اين روش با پژوهش‌هاي مديريتي و اسلامي بررسي شده، گام‌هاي اين روش براي کار‌بست در پژوهش‌هاي مديريتي بر‌شمرده است.
كليدواژه‌ها: روش اجتهادي، روش تحليل تم، روش ترکيبي، کاربرد روش استنباطي و تحليلي، پژوهش‌هاي مديريتي.