تبيين مؤلفه‌هاي عدالت توزيعي در جذب منابع انساني با رويكرد اسلامي

سال ششم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1396

حامد اسدالله‌زاده / کارشناس ارشد مديريت اسلامي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره                H.asad@chmail.ir

مجتبي درودي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره                                                    doroudi@iki.ac.ir

علي رضائيان / استاد دانشگاه شهيد بهشتي                                                                       h.ali.rezaian@gmail.com

دريافت: 04/08/1395 ـ پذيرش: 17/12/1395

چكيده

همچنان که يکي از ابعاد بندگي انسان بعد فردي اوست، بعد اجتماعي نيز يکي ديگر از ابعاد بندگي معرفي شده است. با توجه به تأثيري که سازمان‌ها در شکل‌دهي رفتار اجتماعي و بعد بندگي دارند، مي‌توانند به‌عنوان زمينه‌ساز بهبود بعد اجتماعي بندگي، مطرح شوند. از سوي ديگر، نيز آسيب‌هاي فقدان ضابطه‌مندي و جناح‌محوري در تعاملات سازمان، موجب ناکارايي و ايجاد خلل در زمينه‌هاي بندگي اجتماعي خواهد شد. بدين‌روي، عدالت‌محور ساختن تعاملات سازمان، بر اساس نگاه وحياني اسلام، مي‌تواند زمينه را براي بهبود بندگي اجتماعي انسان و نيز نيل به هدف اصلي آفرينش، فراهم آورد. يکي از گلوگاه‌هاي عدالت‌محور ساختن سازمان فرايند «جذب» است. رعايت عدالت سازماني، که به عدالت توزيعي، رويه‌اي و مراوده‌اي تعريف شده است، مي‌تواند زمينه را براي بهبود اين تعاملات در فرايند جذب منابع انساني فراهم آورد.
پژوهش حاضر به روش «توصيفي- استنباطي» (اجتهادي- تفسيري) به تبيين مؤلفه‌هاي «عدالت توزيعي» در فرايند جذب پرداخته و مؤلفه‌هاي دانش و مهارت تخصصي، سلامت جسمي و رواني، اتحاديه‌هاي کارگري، مصاحبه ويژگي‌هاي اوليه، آزمون‌هاي استخدام، اطاعت‌پذيري، تقواي الهي، امانت‌داري، اصالت و نسب را به‌عنوان مؤلفه‌هاي عدالت‌ توزيعي‌ برشمرده است.

کليدواژه‌ها: عدالت سازماني، عدالت توزيعي، سازمان، جذب، منابع انساني، اسلام.