ارائة الگويي اسلامي از معيارهاي مديريت دولتي با رويكرد تطبيقي به نظريه‌هاي «عامليت» و «خادميت»

سال ششم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1396

مريم آهوپاي/ دانشجوي دکتري مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبائي                                   m.ahopay@yahoo.com

فاطمه زارعي‌وش/ کارشناس ارشد مديريت دولتي گرايش منابع انساني دانشگاه علامه طباطبائي       zareivash@gmail.com

دريافت: 04/07/1395ـ پذيرش: 05/11/1395

چکيده

نظريات مديريت دولتي همانند ساير شاخه‌هاي معرفت، برگرفته از پيش‌فرض‌هاي فلسفي خاصي هستند که ممکن است با پيش‌فرض‌هاي فلسفي در يک جامعة اسلامي متفاوت باشند. «عامليت» و «خادميت» دو ديدگاهي هستند که در سال‌هاي اخير، در مديريت سازمان‌ها مطرح شده و هر کدام داراي پيش‌فرض‌ها و قضاوت‌هاي متفاوتي هستند و در مديريت دولتي، پايه‌هاي اساسي نظريه‌هاي مديريت دولتي نوين و مديريت خدمات عمومي نوين را ايجاد کرده‌اند. هدف از اين پژوهش، بررسي معيارهاي اسلامي مديريت دولتي با نگاه تطبيقي به معيارهاي مطرح در دو نظرية مزبور با استفاده از تعاليم «نهج‌البلاغه» است. اين پژوهش نوع نگاه هر‌يک از نظريه‌ها به انسان، انگيزه‌هاي مهيج رفتار انسان، منافع عمومي و شهروندي‌، پاسخ‌گويي، هويت اصيل و وکيل، مشارکت مردمي‌، و هدف و ابزار هر نظريه را با استفاده از روش تحقيق «تطبيقي» بررسي كرده، در پايان الگويي جامع براي هريک از اين معيارها با توجه به تعاليم «نهج‌البلاغه» ارائه داده است.

كليد‌واژه‌ها: مديريت دولتي‌، نظرية «عامليت»، نظرية «خادميت»، الگوي جامع اسلامي.