بازشناسي مؤلفه‌هاي فرهنگ بسيج؛ بر اساس بيانات مقام معظم رهبري

سال ششم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1396

علي پوربهروزان/ دانشجوي دکتري مديريت منابع انساني دانشگاه علامه طباطبائي                 a.poorbehroozan@ut.ac.ir

علي اصغر رشيد/ کارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه تهران                                                        rashid@ut.ac.ir

بهزاد محمديان/ دانشجوي دکتري رفتار سازماني دانشگاه تهران

محمدحسين رحمتي/ استاديار دانشگاه پرديس فارابي دانشگاه تهران                                             Mhrahmati@ut.ac.ir

دريافت: 02/10/1395ـ پذيرش: 14/02/1396

چکيده

تحقق اهداف و آرمان‌هاي نظام اسلامي، در هر عرصه‌اي، اعم از سياسي، اقتصادي، نظامي و... نيازمند اتکا به فرهنگ پيش‌رو، قوي و اقتدارآفرين است، فرهنگي که بتواند کشور را از خطرهاي احتمالي برهاند و زمينه‌ساز استفاده مناسب از فرصت‌ها گردد. در همين زمينه، شايسته است بسيج به‌عنوان نهادي که آزمون خود را در جنگ تحميلي و سازندگي کشور، تأمين امنيت و... پس داده، از لحاظ فرهنگي در بيانات مقام معظم رهبري تحليل شود. هدف اين پژوهش، بازشناساسي مؤلفه‌هاي فرهنگ بسيج در بيانات مقام معظم رهبري است. اين پژوهش، به لحاظ روش کيفي و داراي رويکرد استقرايي است که پس از بررسي 19 سخنراني مقام معظم رهبري در جمع بسيجيان، و 2 پيام ايشان به همايش‌هاي اين نهاد، با استفاده از تکنيک تحليل مضمون هفت مضون سازمان‌دهنده شامل تقويت ايمان، تحصيل علم، دورانديشي و برنامه‌ريزي، پايبندي به اخلاق، حضور در ميدان‌ها، تلاش و پشتکار و مردم داري، در قالب دو مضمون فراگير دانش و نگرش، و رفتار به‌دست آمد.

کليدواژه‌ها: فرهنگ بسيج، فرهنگ پيش‌رو، حضور در ميدان، تحليل مضمون.