جايگاه سرماية فكري و نقش انسان در آن از منظر اسلام

سال ششم، شماره دوم، پياپي 14، بهار و تابستان 1396

ظاهر اكبري/ دانشجوي دکتري مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                  zahir.akbari@yahoo.com

محمد‌تقي نوروزي/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                     mtnorozi@yahoo.com

دريافت: 29/07/1395 ـ پذيرش: 11/12/1395

چكيده

يکي از مهم‌ترين اهداف سازمان‌ها جمع‌آوري، نگهداري و استفادة بهينه از سرمايه‌هاي آنهاست. هدف اين تحقيق بررسي ماهيت سرماية فکري و مزاياي آن در مقايسه با سرماية فيزيکي و مادي، همچنين نقش انسان در آن و راه‌کارهاي شکوفاسازي سرماية فکري در منابع اسلامي است. در اين تحقيق با روش «توصيفي- تحليلي» و با الهام از منابع اسلامي آيات و روايات سرماية فکري به صورت مستدل، تجزيه و تحليل گردد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که سرماية‌ فکري با مديريت دانش در ارتباط است. از‌اين‌رو، مي‌توان گفت: سرماية فکري دانش مفيدي است که انسان، توليدگر، پردازش‌گر و انتشار دهندة آن به‌شمار مي‌رود. مزاياي سرماية فکري اين است كه با انفاق و بخشش کم نمي‌شود و در زمان زندگي و مرگ همراه آدمي است و او را بر گذشتن از سختي‌هاي پس از مرگ و رسيدن به سعادت اخروي نيرومند مي‌سازد.

كليد‌واژه‌ها: فکر، سرمايه، دانش، سرماية فکري، اسلام.