اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 6/بهار و تابستان 92

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال دوم، شماره دوم، بهار و تابستان 1392