اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 4/بهار 91

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال اول، شماره چهارم، بهار 1391