اسلام و پژوهش‌هاي مديريتي 8/بهار و تابستان 93

قيمت نسخه فيزيكي: 
7000تومان
قيمت نسخه pdf: 
3500تومان

سال سوم، شماره دوم، پياپي 8، بهار و تابستان 1393