طراحي مدل BSC با استفاده از چارچوب MBI

سال دهم، شماره اول، پياپي20، بهار و تابستان 1399

محمدعلي رمضاني فراني / استاديار، گروه روش‌شناسي و نقد علم، دانشکدة مرکز مطالعات علوم انساني اسلامي دانشگاه امام حسين عليه السلام،    hekmat1400@yahoo.com 
* زهرا باقري / دانشجوي دکتراي مديريت دولتي، گرايش مديريت منابع انساني، دانشکده مديريت و حسابداري، دانشگاه علامه طباطبايي    z.bagheri71.com@gmail.com
دريافت: 12/04/1399 ـ پذيرش: 11/06/1399

چکيده
با مطالعة کامل ادبيات تحقيق و مقالات مختلف دربارة مدل‌هاي BSC و مديريت بر مبناي اسلام (MBI) و مشورت با اساتيد محترم، قصد داريم تا مدل BSC را با چارچوب Management by Islam MBI)‌) جهت انجام اين تحقيق همراه کنيم. در ابتدا سعي شده است که مدل BSC به عنوان يک مدل پايه انتخاب گردد و چارچوب MBI در داخل آن گنجانده شود؛ ولي با مطالعة دقيق‌تر مدل‌ها و با توجه به اينکه چارچوب MBI بسيار وسيع و همه‌جانبه‌تر بوده و چارچوبي است که با مدل‌هاي عقلاني و اثربخش غربي قابل ترکيب شدن است، لذا به اين نتيجه رسيديم که بهتر است مدل جامع و فراگير MBI را مدل مرجع در نظر گيريم و مدل BSC را در درون آن قرار دهيم. با توجه به مطالعات زيادي که روي مقالات مختلف فارسي و لاتين انجام شد، مدلي بهتر از MBI يافت نشده است که توسط اتحادية دنياي معنويت آمريکا مطرح شد که بنيان‌گذار آن آقاي ابرار انصاري است و بهترين مدلي بود که به صورت بسيار زيبايي مدل عقلاني و اثربخش غربي را با رويکرد معنوي و خداشناسانه آشنا کرده بود. حال با توجه به ادبيات تحقيق و مطالعات انجام‌ شده، چارچوب MBI را بسط و گسترش مي‌دهيم تا به خوبي آن را با مدل BSC ترکيب کنيم و در نتيجه از آن به عنوان چارچوبي براي مقايسة شرکت‌ها از لحاظ ميزان انطباق سيستم اندازه‌گيري عملکردشان با مدل BSC و مدل MBI استفاده کنيم و ببينيم که تا چه حد سيستم اندازه‌گيري عملکرد شرکت‌ها، به سيستم مديريت بر مبناي اسلام و کارت ارزيابي متوازن نزديک است.
کليدواژه‌ها: مدل، مدل BSC، چارچوب MBI، مديريت بر مبناي اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
85