درآمدي بر مباني فلسفي مديريت اسلامي با تأكيد بر انسان‌شناسي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 17، پاييز و زمستان 1397

حسين خنيفر/ استاد، پرديس فارابي دانشگاه تهران ـ قم     hkhanifar@yahoo.com
زينب مولوي/ دانشجوي دکتري، پرديس فارابي دانشگاه تهران ـ قم
مريم حسن پور/ دانشجوي دكتري فلسفه دانشگاه فردوسي مشهد
زينب بزاز/ دانشجوي کارشناسي‌ارشد، پرديس فارابي دانشگاه تهران ـ قم
دريافت: 24/09/1397 ـ پذيرش: 17/11/1397

چکيده
ظهور سازمان‌هاي اجتماعي و گسترش روزافزون آنها يکي از خصيصه‌هاي بارز تمدن بشري است و به تبع آن، امروزه مديريت يکي از ارکان مهم جوامع بشري به حساب مي‌آيد، و از آن‌رو که مديريت در هر جامعه، وقتي موفق‌تر خواهد بود که با مکتب و ارزش‌هاي فرهنگي آن جامعه هماهنگ باشد، در جامعة ما بحث «مديريت اسلامي» مطرح مي‌شود. در اين مديريت، ارزش‌هاي اسلامي و معيارهاي الهي، در کنار بهره‌مندي از چارچوب‌ها و ساختارهاي علمي و مديريتي حاکميت دارد. اگر مديريت براي داده‌هاي خود از احکام، راه‌کارها و ارزش‌هاي اسلامي بهره‌مند شود، به موفقيت حقيقي دست خواهد يافت. در واقع، مديريت اسلامي بر مبناي ارزش‌هاي الهي اسلام، زمينه‌هاي تعالي انسان، به عنوان مهم‌ترين محور بحث مديريت را فراهم مي‌کند. مقالة حاضر به روش «توصيفي ـ تحليلي» انجام گرفته و ضمن بحث دربارة ريشة مکتبي مديريت اسلامي، باتوجه به جهان‌بيني توحيدي، به ضرورت مديريت در اسلام از ديدگاه ارزشي و انسان‌شناسي و هستي‌شناسي پرداخته‌ است. در مجموع، مي‌توان گفت: برمبناي هدف از آفرينش انسان، که قرب به خداست، و بر اين اساس که فقط خداوند يگانه مرجع شناسايي کمال انساني است، مديريت اسلامي براي اجراي فرامين الهي لازم و ضروري است.
كليدواژه‌ها: مديريت، مديريت اسلامي، جهان‌بيني اسلامي، ارزش‌هاي اسلامي، انسان‌شناسي اسلامي.