بررسي انديشه‌هاي اسلامي‌ ـ مديريتي علامه مصباح يزدي و شهيد صدر

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1400، ص25ـ46

قادر علي واثق/ استاديار گروه مديريت مجتمع آموزش عالي علوم انساني جامعة المصطفي العالميه    vasegh125@gmail.com
* غلامحسين رحيمي/ دانشجوي دکتري قرآن و علوم ـ گرايش مديريت مجتمع آموزش عالي علوم انساني rahimigho@gmail.com      
دريافت: 27/01/1401 ـ پذيرش: 02/06/1401

چکيده
هدف اين مقاله مقايسه انديشه‌هاي مديريتي علامه مصباح يزدي و شهيد صدر، دو شخصيت شاخص اصيل اسلامي است. اين پژوهش از روش «مطالعه تطبيقي بِردي» براي تحليل و مقايسه اين دو انديشه استفاده کرده است. منابع استفاده‌‌شده عمدتاً چهار کتابي است که عمده ديدگاه‌هاي اين دو انديشمند را درباره موضوع بحث، دربر دارد. يافته‌ها نشان مي‌دهد صاحبان اين انديشه‌ها ـ هر دو ـ بر مباني فکري و نقش آن در دانش مديريت تأکيد دارند. همچنين بر تنوع ماهوي و تفکيک گزاره‌هاي توصيفي و تجويزي مديريت نيز تصريح مي‌کنند. اما علامه مصباح توليد گزاره‌هاي تجويزي را لازم مي‌داند و شهيد صدر بر توليد گزاره‌هاي توصيفي و ناظر به موضوعات تأکيد مي‌ورزد. با تلفيق اين دو انديشه، مي‌توان الگوي مفهومي منسجم و جديدي استخراج و از آن براي حل مسائل مديريتي استفاده کرد. با تلفيق اين دو ديدگاه، مي‌توان همزمان از حسن فعلي و فاعلي براي حل مسائل مديريتي استفاده نمود.

کليدواژه‌ها: نظريه قرآن‌بنيان، مديريت اسلامي، علامه مصباح يزدي، شهيد صدر.

 

* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي» پذيرفته شده است.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
25