طراحي و تبيين الگوي كيفي كرامت سرمايه‌هاي انساني در سازمان با رويكرد اسلامي

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1400، ص81ـ98

مهدي ديهيم‌پور/ دكتراي مديريت دولتي دانشگاه علوم دريايي امام خميني (ره)  deyhim1357@gmail.com       
دريافت: 01/02/1401 ـ پذيرش: 02/06/1401

چکيده
يکي از مفاهيم اثرگذار در حوزه منابع (سرمايه‌هاي) انساني با توجه به نقش بي‌بديل سرمايه‌هاي انساني، مفهوم «کرامت» انساني و احترام به کارکنان است. اين موضوع با توجه به جامع و کامل بودن دين مبين اسلام و با اتکا به آموزه‌ها و سيره عملي معصومان اهميتي روزافزون پيدا نموده است. ازاين‌رو، هدف اصلي اين پژوهش طراحي و تبيين الگوي کرامت منابع (سرمايه‌هاي) انساني با رويکرد اسلامي بوده که با استفاده از رويکرد مبتني بر «تحليل مضمون» به‌صورت کيفي اجرا شده است. براي گردآوري اطلاعات از متون اسلامي استفاده و تجزيه‌ و تحليل اطلاعات به روش «رمزگذاري» و با استفاده از نرم‌افزار «Maxqda10» و الگوي پارادايمي انجام گرفته است. نتايج داده‌هاي به‌دست‌آمده از رمزگذاري متون اسلامي مرتبط طي فرايند رمزگذاري باز، محوري و انتخابي، به ارائه يک الگوي کيفي در حوزه کرامت انساني منجر شد. الگوي ارائه‌‌شده در اين پژوهش 7 مقوله اساسي (قانونمندي، شايسته‌سالاري، مسئوليت‌پذيري اجتماعي، عدالت‌ورزي، مشارکت کارکنان، اعتمادسازي، و جبران خدمت) و 22 مقوله فرعي در خصوص کرامت انساني را نشان مي‌دهد.

کليدواژه‌ها: کرامت انساني، سرمايه‌هاي انساني، رويکرد اسلامي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
81