آموزه‌هاي مديريتي در سيره عملي علامه مصباح يزدي (ره)

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1400، ص47ـ60

* علي معصومي/ استاديار گروه علوم سياسي جامعة المصطفي العالميه D.Masomi@gmail.com        
محسن منطقي/ دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Manteghi@iki.ac.ir
دريافت: 24/02/1401 ـ پذيرش: 02/06/1401

چکيده
علامه مصباح يزدي يکي از تأثيرگذارترين نظريه‌پردازان قرن گذشته در حوزة علوم انساني اسلامي است. همان‌گونه که ديدگاه‌هاي نظري ايشان تحولات دانشي ماندگاري به وجود آورد، مطالعه رفتارهاي عملي ايشان نيز مي‌تواند راهنما و الگويي براي تحول در سازمان‌ها باشد. ايشان قريب چهل سال تجربه مديريتي سازمان‌ها و نهادهاي حوزه‌اي را در کارنامه خود دارد. تجربه به‌کارگيري ايده‌هاي نظري يک انديشمند مديريت اسلامي در ميدان عمل، مي‌تواند الگوي موفقي براي مشتاقان مديريت اسلامي به‌شمار آيد. اين تحقيق براساس مشاهدات ميداني و مرور خاطرات همراهي با علامه مصباح يزدي طي سه دهه به انجام رسيده است. ساحت‌هاي مديريتي ايشان را مي‌توان در چهار مهارت رفتاري، فرهنگي، ساختاري، و کنترلي دسته‌بندي و مطالعه کرد. هريک از اين ساحت‌ها داراي مؤلفه‌هاي متعددي است که در مجموع 16 نمونه شناسايي شده که قابل الگوبرداري براي مديران جامعه اسلامي است.

کليدواژه‌ها: علامه مصباح يزدي، مهارت‌هاي رفتاري، مهارت‌هاي فرهنگي، مهارت‌هاي ساختاري، مهارت‌هاي کنترلي.

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
47