مديران صالح در نظام اداري از منظر علامه مصباح يزدي (ره)

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1400، ص7ـ24

محسن منطقي/ دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)   Manteghi@iki.ac.ir     
دريافت: 15/01/1401 ـ پذيرش: 20/05/1401

چکيده
زندگي سازماني امروزه بخش جدايي‌ناپذير حيات انساني است. توسعه سازمان‌ها در عرصه‌هاي گوناگون آموزش، فرهنگ، اقتصاد، سياست و امنيت نيازمند توجه بيشتر به سلامت اداري و پرهيز از فساد اداري است. مديران چون سکانداران سازمان‌ها هستند، بيش از ديگران نياز دارند که به سلامت‌شان توجه شود. با مطالعه آثار ارزشمند علامه مصباح يزدي، مي‌توان عوامل شناخت و پرورش مديران صالح را ارائه کرد. اين پژوهش که با روش «متن‌خواني» و تحليل آثار مکتوب معظم‌له انجام شده، معيار مديران صالح از منظر معظم‌له را ارائه کرده است. در اين بررسي، دو عامل اساسي «علم و مهارت مديران» و «پايش مديران» مبناي شناسايي خصوصيات مديران صالح قرار گرفته است. در مطالعه عامل «علم و مهارت مديران» به عوامل دروني (اصالت خانوادگي، معنويت، تقوا، اخلاق، و تعهد) و عوامل بيروني (تحقيقات محلي، آموزش کارکنان، فرهنگ سازماني، پرورش مديران) توجه شده است. سپس عامل پايش مديران صالح بررسي گرديده که به آگاهي دادن، تشويق کردن، و مواخذه نمودن پرداخته شده است.

کليدواژه‌ها: مديران صالح، علم و مهارت مديران، پايش مديران.

 

 

* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي» پذيرفته شده است.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
23
شماره صفحه: 
7