رويارويي با فساد اخلاقي مديران از منظر اميرالمؤمنين عليه السلام

محسن منطقي/ دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     manteghi@qabas.net
دريافت: 10/05/1399 ـ پذيرش: 22/08/1399
چکيده
امروزه، نظام اداري، سازمان‌ها را هدايت و کنترل مي‌کند. سلامت نظام اداري بستر کار و آرامش را براي مردم به ارمغان مي‌آورد و در نتيجه جامعه پيشرفت خواهد کرد. يکي از آلودگي‌هاي مديران، فساد اخلاقي است که ناکارآمدي سازمان‌ها را درپي‌ دارد. عوامل فساد اخلاقي مديران و مقابله با آن، کمک شاياني به سلامت اخلاقي سازمان مي‌کند و اعتماد عمومي را توسعه مي‌دهد. شناخت عوامل فساد اخلاقي مديران و مقابله با آن، ضمن اصلاح مديران، مي‌تواند کمک شاياني به سلامت اخلاقي کارکنان کند؛ چنانکه مي‌تواند اعتماد عمومي را در جامعه توسعه دهد. اين مطالعه با روش تحليلي توصيفي و با استفاده از منابع ديني، به ويژه فرمايش‌هاي اميرالمؤمنين عليه السلام به تبيين مسئله پرداخته است. در بررسي عوامل فساد اخلاقي مديران، مي‌توان آنها را به دو دستة فردي و سازماني تقسيم کرد. حريص بودن و ضعف ايمان، از عوامل شخصيتي و فردي مديران است که بايد با شيوه‌هاي بيداري وجدان، يادآوري معاد، و مجازات، آنها را بهبود بخشيد. ساختار سازماني و فرهنگ سازماني نامناسب نيز مي‌تواند از مهم‌ترين عوامل سازماني فساد اخلاقي مديران باشد. با آگاهي‌بخشي و تأکيد بر قانون‌گرايي، مي‌توان عوامل سازماني فساد اخلاقي را کاهش داد و زمينة بهبود رفتار کارکنان را فراهم ساخت.
کليد‌واژه‌ها: فساد اخلاقي، مديران سازمان‌ها، کارکنان سازمان. 
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
85