مراحل شنود اثربخش: رويكرد اسلامي

محمد‌رضا رحيمي / استاديار گروه مديريت جامعة‌المصطفي العالميه     r.rahimi42@yahoo.com
* حفيظ‌الله اصغري / دانشجوي دکتري قرآن و علوم گرايش مديريت جامعة‌المصطفي العالميه     hafizullahasghari@gmail.com
دريافت: 11/10/1399 ـ پذيرش: 16/01/1400
چکيده
تحقيق حاضر مراحل شنود اثربخش را در مديريت ارتباطات با رويکرد اسلامي بررسي کرده است. هدف از اين تحقيق به‌کارگيري شنود بعد از شناخت مراحل آن، در برقراري ارتباطات اثربخش مي‌باشد. اين تحقيق به‌لحاظ هدف، کاربردي است. در اين نوشتار، داده‌ها به روش اسنادي ـ کتابخانه‌اي گردآوري شده‌اند و روش تجزيه و تحليل به‌صورت تحليلي ـ توصيفي بوده است. يافته‌هاي تحقيق حکايت از آن دارد که شنود اثربخش، مشارکت فعال در گفت‌وگوست که در برخي مراحل آن، مديريت ارتباطات با آموزه‌هاي اسلامي مشترک است؛ مانند مراحل دريافت پيام، توجه به پيام و پاسخ‌گويي به پيام؛ اما در برخي مراحل با هم اختلاف دارند؛ براي نمونه، در مديريت ارتباطات يکي از مراحل، درک پيام است؛ درحالي‌که در آيات و روايات، به وعي (حفظ) پيام تعبير شده است. تفاوت عمده در اين است که به‌کارگيري مراحل شنود اثربخش در مديريت ارتباطات، خود هدف است براي ايجاد ارتباط بهتر؛ اما در منابع اسلامي وسيله است براي رسيدن به هدف والاتر که سعادت اخروي است.
كليدواژه‌ها: شنود اثربخش، مديريت، مهارت‌هاي ارتباطي، آيات، روايات.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
73