مباني خط‌مشي‌گذاري جامعة چندفرهنگي با رويكرد اسلامي

* ظاهر اکبري/ دکتراي مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    akbarizaher55@gmail.com 
محمدتقي نوروزي فراني/ استاديار گروه مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mtnorozi@yahoo.com 
دريافت: 06/12/1399 ـ پذيرش: 15/02/1400
چکيده
جامعة چندفرهنگي مستعد فرصت‌ها و تهديدهايي است که به خط‌مشي کارآمد نياز دارد. خط‌مشي‌ها زماني از کارآمدي برخوردارند که براساس مباني و پيش‌فرض‌هاي مستحکم تدوين گردند و ضمن سازگاري باارزش‌ها و هنجارها بتوانند جامعه را از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب هدايت نمايند. مسئلة اساسي اين است که مباني خط‌مشي‌گذاري‌ جامعة چندفرهنگي از منظر اسلام چگونه است؟ دين اسلام، جامع‌ترين و کامل‌ترين دين در ميان اديان آسماني است که براي خط‌مشي‌گذاري جامعة چندفرهنگي مباني متمايزي را ارائه داده است. بدين روي، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از روش توصيفي- تحليلي، مباني هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي و دين‌شناسي براي خط‌مشي‌گذاري جامعة چندفرهنگي از منظر اسلام تبيين گردد. در مباني هستي‌شناسي، مؤلفه‌هاي وحدت و کثرت هستي، تنوع، مراتب و روابط هستي بحث شده است. در مباني انسان‌شناسي، تنوع قومي، زباني و جنسيتي تبيين گرديده و در مباني جامعه‌شناسي، سطوح جامعه از سطح خانواده تا تشکل‌هاي فرهنگي و سطح حکومت اسلامي مورد بحث قرارگرفته و در مباني دين‌شناسي، نقش دين در عرصة اجتماعي تحليل شده است.
كليدواژه‌ها: مباني، هستي‌شناسي، انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، دين‌شناسي، خط‌مشي‌گذاري، جامعة چندفرهنگي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
55