نقش خانواده در پرورش مديران از منظر اسلام

علي رضائيان/ استاد گروه مديريت دانشگاه شهيد بهشتي     A-rezaeian@sbu.ac.ir
محسن منطقي/ دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     manteghi@iki.ac.ir
* محمد‌تقي جمشيدي كوهساري / کارشناسي ارشد مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 06/04/1399 ـ پذيرش: 12/07/1399    mahdi71jam@gmail.com
چکيده
نخستين جرقه‎هاي پرورش مديران، با تشکيل سازمان‌ها همراه بوده است. در اين تحقيق با بررسي نقش‌ها و کارکردهاي خانواده و ساحت‌هاي سه‌گانة انسان (بينش، گرايش و کنش) مشخص شد که يکي از ابزارهاي تربيتي و پرورشي، خانواده است. خانواده به عنوان اصلي‌ترين رکن در تربيت افراد، نقش مهمي در پرورش مديران مناسب نظام اسلامي دارد. بيشتر پژوهش‌ها در زمينة پرورش مديران، پيرامون نقش آموزش و پرورش بوده و از نقش خانواده غفلت شده است. خانواده از طريق ايفاي نقش، ارتباط و دخالت عاطفي مي‌تواند در کنار آموزش و پرورش، همسالان و محيط، در شکل‌گيري مديران آينده تأثيرگذار باشد. در اين نوشتار از روش اجتهادي استفاده شده و روش گردآوري داده‌ها کتابخانه‌اي است که در عين بهره‌مندي از دانش روز در حوزة مديريت، از منابع ديني براي گسترش دانش مديريت استفاده شده است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌‌دهد که خانواده نقش پايه‌گذاري براي پرورش مديران به عهده ‌دارد و با تربيت صحيح بر اساس عمل به احاديث، علت مُعِده و زمينه‌ساز براي پرورش مديران است.
کليد‌واژه‌ها: خانواده، پرورش مديران، رويکرد اسلامي.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
37