بررسي مؤلفه‌هاي هوش هيجاني در رفتار سازماني با رويكرد اسلامي

سال دهم، شماره اول، پياپي20، بهار و تابستان 1399

محسن منطقي / دانشيار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    manteghi@iki.ac.ir
* محمد اميري محمدزاده / دانشجوي دکتراي قرآن و مديريت، مجتمع آموزش‌عالي علوم انساني، جامعة المصطفي العالميه     m.amiri4811@gmail.com 
دريافت: 12/05/1399 ـ پذيرش: 14/07/1399

چکيده
انسان به‌ عنوان تنها سرماية خردمندِ سازمان‌ها، داراي هوش‌هاي گوناگون است. يکي از مهم‌ترين‌ هوش‌ها، هوش هيجاني است. کارکردها و تأثيرات آن در زندگي فردي و سازماني موجب شده است که طي چند دهة اخير در کانون توجه پژوهشگران روان‌شناسي، مديريتي، ديگران و حتي روزنامه‌نگاران قرار گيرد. در تحقيق حاضر دغدغة اصلي، بررسي نظام‌مند مؤلفه‌هاي هوش هيجاني در رفتار ساز‌ماني از منظر اسلام با روش تحليل مضمون است. بر اساس اين شيوه،‌ نخست فراواني مفاهيم اصلي و فرعي از گزاره‌هاي ديني در قالب 475 کد استخراج و در سه سازة اصلي طبقه‌بندي شد؛ سپس زيرگونه‌ها، عناصر و نوع روابط آنها با هدف بنيادي و کاربردي تجزيه ‌و تحليل شده و مدل مفهومي به ‌دست‌ آمد. يافته‌ها نشان مي‌دهد که ميان انواع و ابعاد هيجان‌ها با رفتار سازماني رابطة معنادار وجود دارد. نتايج نهايي حاکي از آن است که رهاورد آموزه‌هاي اسلام در حوزة هيجان‌ها ايجاد بينش خردمندانه به حد و مرز و گسترة مسئله بوده و به‌کارگيري مطلوب اين نگرش نقش مؤثر در کاهش رفتارهاي انحرافي و ارتقاي اثربخشي دارد. 
کليدواژه‌ها: هوش هيجاني، رفتار سازماني، اسلام.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
63