بررسي تحليلي تأثير مزاج‌هاي مطرح در طب اسلامي ايراني بر مهارت انساني مديران

سال دهم، شماره اول، پياپي20، بهار و تابستان 1399

* محسن مالک / دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     kaghaz62@yahoo.com
مجتبي درودي / استاديار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     doroudi@iki.ac.ir
محمدحسن جعفري / استاديار گروه مديريت مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     jafari@qabas.net
دريافت: 15/06/1399 ـ پذيرش: 31/08/1399

چکيده
مديران نيازمند شناخت مهارت‌هاي مديريتي هستند تا زمينه را براي کارآمد شدن سازمان فراهم کنند. بهبود مهارت انساني زمينة مديريت مؤثر و تحقق اهداف سازماني را تسهيل مي‌کند؛ همچنين موجب افزايش اثربخشي سازمان و کارآمدي مي‌شود. شناخت افرادي با مهارت انساني، از نيازهاي مهم سازمان است که مزاج‌ها اين شناخت را براي ما فراهم مي‌کنند. مزاج‌هاي چهارگانة گرم و تر، گرم و خشک، سرد و تر و سرد و خشک، بر رفتار انسان‌ها تأثير دارند. تحقيق حاضر بر آن است که با بررسي و تحليل ويژگي‌هاي مزاج‌ها، ميزان تأثير آن را بر مهارت‌هاي مديريتي مشخص نمايد. پژوهش براي گردآوري اطلاعات، از روش کتابخانه‌اي، و براي تحليل، از روش توصيفي – تحليلي بهره برده و به بررسي نقش مزاج‌ها در مهارت انساني پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد که مزاج‌ها بر مهارت انساني تأثير دارند و افراد با مزاج گرم و تر بيش از صاحبان ديگر مزاج‌ها از مهارت انساني برخوردارند.
کليدواژه‌ها: مزاج طبي، مزاج گرم و تر، مزاج گرم و خشک، مزاج سرد و تر، مزاج سرد و خشک، مهارت انساني.
 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
20
شماره صفحه: 
43