بررسي جايگاه شايسته‌سالاري در اسلام و تحليل الگوهاي شايستگي مبتني بر اسلام

سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398

* محمد فارسي/ دانشجوي دکتري مديريت دولتي دانشگاه خوارزمي تهران    mammad.farsi@gmail.com
محمد خدابخشي/ استاديار و عضو هيئت علمي دانشکدة مديريت دانشگاه شهيد بهشتي تهران 
دريافت: 25/09/1398 ـ پذيرش: 07/12/1398

چکيده
در عصر حاضر، اهميت و جايگاه منابع انساني به‌ عنوان يک مزيت رقابتي در سازمان‌ها شناخته شده است؛ از‌اين‌رو، سازمان‌ها در تلاش‌اند تا مديران و کارکناني شايسته و توانمند را انتخاب و جذب كنند. شناسايي دقيق معيارهاي شايستگي و تدوين الگو‌هاي آن، از الزامات فرايند شايسته‌سالاري است. صاحب‌نظران مديريت تاکنون الگوهاي شايستگي متعددي ارائه كرده‌اند؛ اما با توجه به تفاوت‌هاي اساسي و زيربنايي ديدگاه مديريت اسلامي با مديريت غربي‌، ضرورت دارد معيارهاي شايستگي مورد نظر اسلام با رويکرد اهداف متعالي اسلام و حکومت اسلامي برشماري و ارائه شوند. تاکنون چندين پژوهش دربارة جايگاه شايسته‌سالاري در اسلام و تدوين الگوهاي شايستگي مبتني بر اسلام انجام شده است که هر يک نقاط قوت و ضعف و تفاوت‌هايي دارند. پژوهش پيش‌روي به منظور بررسي اين تحقيقات صورت‌گرفته است .لذا پس از تبيين شايسته‌سالاري از نظر اسلام‌، الگوهاي شايستگي ارائه شده در تحقيقات داخلي را با استفاده از روش استنباطي تحليل و نقد كرده، راهکارهايي علمي و کاربردي براي پژوهشگران و مديران اجرايي ارائه مي‌كند.
كليد‌واژه‌ها: الگوهاي شايستگي، شايسته‌سالاري در اسلام ، شايستگي در قرآن کريم‌، شايستگي در نهج‌البلاغه.