نقش ارزش‌هاي اسلامي در بهبود نظام اداري با محوريت نيروي انساني (مورد مطالعه: نظام اداري افغانستان)

سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398

محسن منطقي/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     ‌manteghi@iki.ac.ir
* اسدالله احمدي / دانشجوي دکتري قرآن و علوم گرايش مديريت، جامعة المصطفي العالميه     asahmadi55@yahoo.com
دريافت: 27/02/1399 ـ پذيرش: 03/04/1399

چکيده
اين تحقيق با هدف بررسي نقش ارزش‌هاي اسلامي در بهبود نظام اداري با محوريت نيروي انساني و با تأکيد بر نظام اداري افغانستان انجام شده است. مسئلة اصلي پژوهش اين بوده است که با توجه به وجود ضعف‌هايي در نظام‌هاي اداري در کشورهاي اسلامي، به‌ويژه کشور اسلامي افغانستان از يک سو، و تأثير‌پذيري نظام‌ اداري يک کشور از نظام‌هاي موجود در آن از سوي ديگر، نظام ارزشي اسلام، چقدر مي‌تواند در بهبود کارآمدي يک نظام ‌اداري، به‌ويژه در تغيير رفتار نيروي انساني آن، تأثير‌گذار باشد. در بررسي اين مسئله، که با استفاده از روش کتابخانه‌اي براي گردآوري داده‌ها و روش توصيفي تحليلي براي تحليل آنها انجام شد، مشخص گرديد که ارزش‌هاي حاکم بر يک نظام اداري، در نحوۀ رفتار نيروي انساني آن از سازمان، ابعاد مختلف تأثير روشني دارد. و ضعف‌هاي نظام اداري کشورها، از جمله کشور افغانستان، ناشي از حاکميت ارزش‌هاي نادرست بر نيروي انساني آن بوده است. بنابراين، يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد که مهم‌ترين نقش ارزش‌هاي اسلامي در بهبود نظام اداري، تأثيرگذاري آن بر رفتار نيروي انساني است و بهترين راهکار براي بهبود نظام اداري از ديدگاه اسلام، نهادينه کردن اين ارزش‌ها در نيروي انساني است. که با اصلاح رفتار نيروي انساني، نظام اداري بهبود خواهد يافت. 
كليدواژه‌ها: ارزش، ارزش‌هاي اسلامي، نظام اداري، فرهنگ.