بررسي نقش مديريتي امام جماعت در تحقق كاركرد فرهنگي مسجد

سال نهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1398

محمد‌حسن جعفري / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     jafari@qabas.net
* عباس عسگري/ کارشناسي ارشد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     asemanha110@gmail.com
دريافت: 25/10/1398 ـ پذيرش: 25/02/1399

چکيده
نقش و تأثير روحانيت در تحقق کارکردهاي مسجد، در زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف، فراز و نشيب‌هايي داشته است. از جمله دلايل اين مسئله، عدم تعريف نقش مديريتي اقشار مختلف مردم، از جمله روحانيون، در مساجد بوده است. اين خلأ موجب شده است تا نقش امام جماعت در زمينة هر يک از کارکردها و مصاديقشان مشخص نباشد و او نتواند به ‌درستي به وظايف خويش عمل کند. محقق از ميان کارکردهاي چندگانة مسجد، کارکرد مهم فرهنگي را انتخاب كرده و نقش مديريتي امام جماعت را در تحقق اين کارکرد بررسي نموده است.
يافته‌هاي‌ اين تحقيق نشان مي‌دهد که امام جماعت به‌ عنوان مدير عالي مسجد، در تحقق کارکرد فرهنگي نقش بسيار تأثيرگذاري دارد؛ هم به علت مديريت او بر کل مسجد، که عملکرد او بر همة بخش‌هاي مسجد، از جمله کارکردها، تأثيرگذار خواهد بود؛ و هم از حيث ضرورت ورود او در کارکرد فرهنگي، که به ‌صورت خاص و ويژه بر آن‌ تأثير خواهد گذاشت. روش تحقيق، از حيث ماهيت کيفي، از حيث هدف کاربردي، از جهت جمع‌آوري اطلاعات از نوع کتابخانه‌اي، و از حيث تجزيه و تحليل، توصيفي ـ تحليلي است.
کليد‌واژه‌ها: مسجد، مديريت، امام جماعت، کارکرد فرهنگي مسجد.