بررسي مؤلفه هاي بينشي اخوت اسلامي در الگوي رفتار سازماني مبتني بر اخوت اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1398

مجتبي درودي / استاديار، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    doroudi@iki.ac.ir
غلامعلي عزيزي کيا / استاديار، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     azizikia@qabas.net 
محسن منطقي / استاديار، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره،     manteghi@qabas.net
مجيد زارع شحنه / دكتري مديريت‌، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     majidzashe2@gmail.com
دريافت: 06/04/1398 ـ پذيرش: 07/07/1398

چکيده
لازمة هر سازماني فعاليت‌هايي است که اعضاي سازمان در قبال يکديگر، سازمان، ارباب رجوع يا مشتريان انجام مي¬دهند که در دانش «رفتار سازماني» بحث و بررسي مي‌شود. هر سازماني با توجه به مباني ارزشي خود، به دنبال دستيابي به الگويي از رفتار سازماني است که در عملکرد سازمان بالاترين اثربخشي و کارايي را داشته باشد. يکي از الگوهاي رفتاري متناسب با سازمان‌هاي اسلامي، الگويي است که مبتني بر اخوت اسلامي باشد. سازمان-هاي اسلامي به دليل تفاوت مبنايي با سازمان هاي غير‌اسلامي، نيازمند شيوه هاي خاص خود در ادارة سازمان هستند. محقق پس از جست وجو در کتاب‌هاي اسلامي، با روش گرندد تئوري مؤلفه‌هاي بينشي الگوي اخوت اسلامي را به دست آورده و يافته هاي خود را با تمرکز بر روش تحليلي – توصيفي بيان کرده است که عبارت‌اند از: خدا‌باوري، معادباوري، راهنماباوري، با ارزش دانستن نعمت‌هاي الهي، منفور دانستن خشم و عذاب الهي، شناخت جايگاه و ارزش اخوت اسلامي.
كليد‌واژه‌ها: مؤلفه هاي بينشي، اخوت اسلامي، رفتار سازماني.
 


Investigating the Insight Components of Islamic Brotherhood in Organizational Behavior Pattern Based on Islamic Brotherhood

 

Mojtaba Doroudi / Assistant Professor, the Imam Khomeini Education and Research Institute

                                                                                                                                     doroudi@iki.ac.ir

Gholamali Azizi-Kia / Assistant Professor, the Imam Khomeini Education and Research Institute

                                                                                                                                azizikia@qabas.net

Mohsen Manteghi / Assistant Professor, the Imam Khomeini Education and Research Institute

                                                                                                                             manteghi@qabas.net

@ Majid Zare’e Shahneh / Ph.D. Student of Islamic Management, the Imam Khomeini Education and Research Institute                                                                                                                     majidzashe2@gmail.com

Received: 2019/06/27 - Accepted: 2019/09/29

 

Abstract

The needs of each organization are the activities that members of the organization perform towards each other, the organization, the client, or the customer, which is discussed in the knowledge of "organizational behavior". Every organization, according to its value principles, seeks to achieve a model of organizational behavior that is most effective and efficient in the performance of the organization. One model of behavior appropriate to Islamic organizations is a model based on Islamic brotherhood. Islamic organizations, because of their fundamental differences with non-Islamic organizations, need their own ways of managing the organization. After searching the Islamic books, the researcher, by grounded theory, has obtained the insight components of the Islamic Brotherhood model and has expressed his findings by focusing on the descriptive-analytic method which are: believe in God, believe in Resurrection, believe in Guide, knowing the blessings of God as valuable, hatred of divine anger and torment, understanding the status and value of Islamic Brotherhood.

Keywords: Insight Components, Islamic Brotherhood, Organizational Behavior.