ترغيب فكري در نظرية رهبري تحول‌آفرين با نگرش اسلامي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هشتم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1398

سيد‌مصطفي برآبادي حسيني / کارشناسي ارشد مديريت، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    borabadi2017@gmail.com
محمدتقي نوروزي فراني / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mtnorozi@yahoo.com
دريافت: 06/12/1397 ـ پذيرش: 11/03/1398

چکيده
انديشمندان در راستاي تحقق اهداف به‌طور اثربخش و کارآمد با توجه به فرهنگ خاص خود، مجموعه‌هايي از اصول رهبري و مديريت را مطرح مي‌کنند. در اين ميان، نظرية رهبري تحول‌آفرين برنارد بس مورد توجه بسياري از انديشمندان قرارگرفته است. از آنجايي‌که نوع نگاه مديريت غربي منجر به افزايش بهره‌وري بوده و از تکامل نيروي انساني غفلت شده است، ضرورت دارد که به اين نظريات با نگاه اسلامي نگريسته شود. نظرية برنارد بس داراي چهار بعد است که در اين مقاله به بعد ترغيب فکري پرداخته مي‌شود. شاخصه‌هايي که براي اين بعد ذکرشده، عبارت‌اند از: تشويق نوآوري و شيوه‌هاي جديد چگونگي انجام کار، مشورت به هنگام جست‌و جوي راه‌هاي حل مسئله، وادار کردن ديگران به نگريستن به مسائل از زواياي مختلف و تشويق به بررسي مجدد مفروضات اساسي. اين تحقيق به دنبال ارزيابي دربارة بعد ترغيب فکري نظرية رهبري تحول‌آفرين بس با نگرش اسلامي است. روش تحقيق، توصيفي تحليلي است و در گردآوري اطلاعات، از روش کتابخانه‌اي استفاده ‌شده است.
كليد‌واژه‌ها: رهبري تحول‌آفرين، ترغيب فکري، نگرش اسلامي.


Intellectual Persuasion in Transformational Leadership Theory with Islamic Attitude

 

@ Seyed Mustafa Barabadi Hosseini / MA, the Imam Khomeini Education and Research Institute

                                                                                                                   borabadi2017@gmail.com

Mohammad Taghi Norouzi Farani / Assistant Professor of the Department of Management, the Imam Khomeini Education and Research Institute                                                                                          mtnorozi@yahoo.com

Received: 2019/02/25 - Accepted: 2019/06/01

 

Abstract

In order to achieve goals effectively and efficiently, scholars have set forth a set of principles of leadership and management, in accordance with their particular culture. In the meantime, Bernard Bass's transformational leadership theory has attracted the attention of many scholars. Since the Western management style has led to increased productivity and neglected human development, it is necessary to look at these theories with an Islamic perspective. Bernard Bass's theory has four dimensions, and in this article, the dimension of intellectual persuasion is examined. Features mentioned for this dimension include: encouraging innovation and new ways of doing things, consulting when looking for problem-solving solutions, forcing others to look at issues from different angles, and encouraging re-examination of key assumptions. This research seeks to assess the intellectual dimension of transformational leadership theory with Islamic attitudes. The research method is descriptive-analytical and library method has been used for data collection.

Keywords: Transformational Leadership, Intellectual Persuasion, Islamic Attitude.