تأملي بر رگه‌هاي نظرية «شناخت اجتماعي مسير پيشرفت شغلي» در قرآن و حديث

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 17، پاييز و زمستان 1397

سيدمحمد طباطبائي نسب/ دانشيار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه يزد     tabatabaeenasab@yazd.ac.ir
سيدحميدرضا فاطمي‌عقدا/ دانشجوي دکتري مديريت منابع انساني و رفتارسازماني دانشگاه يزد     اHamidfa.1389@gmail.com
مهدي سبک‌رو/ استاديار گروه مديريت بازرگاني دانشگاه يزد     msabokro@yazd.ac.ir
دريافت: 3/04/1397 ـ پذيرش: 07/06/1397
چکيده
نظريه‌هاي متعددي در خصوص مسير پيشرفت شغلي مطرح‌شده که نظرية «شناخت اجتماعي مسير پيشرفت شغلي» يکي از آنهاست. اين نظريه بر مبناي اصول و مباني فکري غربي شکل‌گرفته است. بر اين اساس، در اين پژوهش سعي شده است تا ضمن شناسايي مباني و ريشه‌هاي نظرية مذکور، ديدگاه و جهان‌بيني اسلامي را در آن نظرية ادغام‌ گردد و مقدمه‌اي براي ظهور نظرية اسلامي در اين زمينه فراهم شود. از‌اين‌رو، تحقيق حاضر از نظر هدف، توسعه‌اي، و در زمرة پژوهش‌هاي توصيفي قرار دارد. داده‌هاي اين تحقيق از قرآن کريم، کتاب‌ها، مقالات، پايان‌نامه‌ها و جست‌وجو در وبگاه‌هاي ديني و پايگاه‌هاي اطلاعاتي گردآوري شده است. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که نظرية‌ «شناخت اجتماعي مسير پيشرفت شغلي»، که توسط جهان غرب ظهور يافته است، بيشتر بر مباني فکري فردگرا، اهداف فردي و پيامدهاي مادي تأکيد دارد و بر انگيزه‌هاي الهي، وحياني و ديني تأکيد كمي دارد. بدين‌روي، براي کاربرد مؤثر اين نظريه در کشورهاي اسلامي، به‌ويژه ايران، بايد ابتدا آن را بومي و اسلامي كرد و سپس به کار برد.
كليد‌واژه‌ها: نظرية «شناخت اجتماعي مسير پيشرفت شغلي»، خودکارآمدي، پيامدها.