ماهيت و مفهوم نهادينه‌سازي از منظر قرآن

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 17، پاييز و زمستان 1397

وحيد وثوقي‌راد/ دانشجوي دکتري مديريت مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌ ره     ‌ vahid.oghi@gmail.com
علي رضائيان/ استاد دانشگاه شهيد بهشتي
ولي‌الله نقي‌پورفر/ دانشيار دانشگاه قم     pazhoo.mod93hotmail.com
محمدتقي نوروزي فراني/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني  ره    ‌mtnorozi@yahoo.com
دريافت: 3/05/1397 ـ پذيرش: 16/09/1397

چكيده
«نهادينه‌سازي» يعني تعميق و تثبيت باورها، ارزش‌ها و رفتارهاي مطلوب و مقبول کارگزاران اصلي ادارة جامعه، در سطوح متفاوت مديريتيِ كلان (مديريت دولتي) و خرد (سازمان‌ها و نهادها). براي تحقق و اجرايي كردن، «نهادينه‌سازي» الگو‌هاي متفاوتي مطرح‌شده است كه غالباً برگرفته از مباني و پيش‌فرض‌هاي غربي است. با توجه به تأثير مباني و پيش‌فرض‌ها در نظريه‌ها و الگوها، يکي از وظايف اصلي پژوهشگران فعال در حوزة علوم انساني - اسلامي، طراحي الگوهاي متناسب با مباني و پيش‌فرض‌هاي اسلامي است. اولين و مهم‌ترين گام قبل از طراحي الگو شناسايي مفهوم و ماهيت يک گزاره است، تا ابتدا اول بايد چيستي و تعريف مفهوم منظور مشخص شود، سپس به چگونگي آن پرداخته شود. از‌اين‌رو، هدف اصلي اين تحقيق بررسي «ماهيت و مفهوم نهادينه‌سازي از منظر قرآن» با تکيه ‌بر مباني و پيش‌فرض‌هاي اسلامي است. در اين تحقيق از روش «تدبر در قرآن» (نقلي وحياني) استفاده شده است. يافته‌هاي اين تحقيق نشانگر آن است كه «نهادينه‌سازي از منظر قرآن فرايندي است پيوستار گونه که مي‌تواند مثبت (رو به اعتلا) يا منفي (رو به انحطاط) باشد. جهت اعتلاي آن براي كساني است كه درصدد تثبيت ايمان، و جهت انحطاط آن براي كساني است كه درصدد تثبيت کفر هستند».
کليدواژه‌ها: مفهوم، نهادينه‌سازي، قرآن.