بررسي شاخص‌هاي شايستگي مديران از نگاه امام علي‌ عليه السلام

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال هفتم، شماره دوم، پياپي 17، پاييز و زمستان 1397

صفي‌اله صفايي/ دکتراي علوم اجتماعي، استاديارگروه علوم اجتماعي دانشگاه پيام نورهمدان    rmsafaei@gmail.com
مريم موسيوند/ کارشناس ارشد مديريت دولتي، گرايش منابع انساني، مربي دانشگاه پيام نورهمدان    moosivand1@ gmail.com
علي صفايي شکيب/ کارشناس ارشد مديريت دولتي، گرايش منابع انساني، مربي دانشگاه پيام نورهمدان     safae@pnu.ac.ir
دريافت: 30/05/1397 ـ پذيرش: 19/09/1397

چکيده
منابع انساني ارزشمندترين منبع سازمان‌هاي امروز به‌شمار مي‌آيند؛ زيرا به تصميمات سازماني شكل مي‌دهند، مشكلات سازمان را حل مي‌كنند، و بهره‌وري را عينيت مي‌بخشند. از سوي ديگر، اهميت مديريت و تأثير آن در سازندگي و پيشرفت جوامع انساني بر کسي پوشيده نيست. تجربه نشان داده که جوامعي بيشتر و زودتر رشد و توسعه يافته‌اند که از حاکمان لايق و دانا برخوردار بوده‌اند. در اين زمينه، مديريت شايستگي «شايسته سالاري» يکي از مباحث مهم در حوزة مديريت منابع انساني است و اين مهم بدون توجه به آموزه‌هاي ديني ابتر است. اين تحقيق در پي آن است که با استفاده از روش «تحليل محتوا» به بررسي شاخص‌هاي شايستگي مديران از نگاه امام علي عليه السلام، بپردازد.    
ايشان، با توجه به منصب‌ها و مشاغل موجود در عصر خود، معيارها‌يي براي گماردن کارگزاران ارائه مي‌دهند؛ معيارهايي که بازگشت همة آنها به ملاک‌هاي قرآني است. اين شاخص‌ها را مي‌توان در دو محور «ارزشي – اخلاقي» و   «سازماني – اجتماعي» مطرح ساخت. البته اين دو شايستگي چنان در کلام امام در  هم تنيده‌اند که تفكيك آنها از يكديگر مشکل است.    
نتايج تحقيق با استفاده از «تحليل محتوا» بيانگر آن است که در بعد «شايستگي‌هاي ارزشي -  اخلاقي» از ديدگاه اميرالمؤمنين عليه السلام، بر ايمان‌، تقوا، اخلاق، بصيرت‌، امانت‌داري، شرح صدر، فروتني، حسن خلق، بردباري، گذشت، راز داري، وفاي به عهد؛ و در فراز شايستگي‌هاي «سازماني- اجتماعي «فني» بر شايستگي‌، داشتن عدالت، انتقاد‌پذيري ، مشورت کردن، ساده زيستي‌، حسن شهرت، التزام به سنت‌ها‌، مصلحت‌انديشي‌، اکرام ارباب رجوع، وقت‌شناسي، انصاف در پاداش و تنبيه، و قاطعيت در عمل تأکيد مي‌شود.
كليدواژه‌ها: شايسته‌سالاري، شاخص شايستگي، نهج‌البلاغه، امام علي عليه السلام.