تحليل ساختاري مركز فرهنگي هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

سال هفتم، شماره اول، پياپي 15، پاييز و زمستان1396

عباس ابراهيمي/ دانشجوي دکتراي سياست‌گذاري فرهنگي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام                              Ebrahimi.abbas@chmail.ir

عبدالنبي کمالي/ کارشناسي ارشد مديريت دانشگاه اصفهان

دريافت: 03/03/1396 ـ پذيرش: 24/08/1396

چکيده

تمركز، رسميت و پيچيدگي، به‌عنوان مهم‌ترين  ابعاد فرايند تحليل ساختاري يک سازمان به شمار مي‌آيند. از‌اين‌رو، تجزيه‌و‌تحليل و بررسي دقيق آنها در ايجاد ساختار سازماني و مديريت اثربخش سازمان نقش مهمي دارد. هدف اين مقاله، بررسي و تحليل ابعاد ساختاري مرکز فرهنگي و هنري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم است؛ مرکز فرهنگي هنري كه با هدف بسترسازي براي تبليغ مؤثر و فراگير با استفاده از ابزار هنري تشكيل گرديده است. در اين راستا در محورهاي آموزشي، نشست‌هاي تخصصي، تشكيل جلسات با طلاب هنرمند و  بهره‌گيري از هنر در تبليغ و ارائه راه‌كارهاي هنري در تبليغ ديني، فعاليت‌هايي انجام مي‌دهد. براي شناسايي ابعاد ساختاري، از جمله تمرکز، رسميت و پيچيدگي، به‌عنوان ابعاد ساختاري و بعد مکانيکي يا ارگانيکي مرکز فرهنگي هنري، از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شده است. نتايج تحقيق بيانگر اين است که مرکز فرهنگي هنري، به سمت يک ساختار ارگانيک گرايش دارد. همچنين، تحليل ساختاري اين مرکز نشان مي‌دهد که اين مرکز، سازماني با تمرکزگرايي متوسط، رسميت متوسط رو‌ به بالا و پيچيدگي متوسط رو به پايين است.

كليدواژه‌ها: ساختار سازماني، پيچيدگي، رسميت، تمرکز، مرکز فرهنگي هنري دفتر تبليغات