تبيين رابطة بين ارزش هاي اسلامي و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي وجدان كاري

سال ششم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1395

افسانه محمد نيا / دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان          afsanehmohamadnia@yahoo.com

آزاده محمدشريفي  / كارشناس ارشد مهندسي كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز        kermandarman@yahoo.com

ايوب شيخي/ استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

دريافت: 05/05/1395 ـ پذيرش: 17/09/1395

چكيده

هدف تحقيق حاضر بررسي روابط بين ارزش هاي اسلامي، رفتار شهروندي سازماني و وجدان كاري است. جامعة آماري پژوهش شامل 256 تن از كاركنان مديريت درمان تأمين اجتماعي  استان كرمان  است كه از ميان آنها، نمونه اي به حجم 153 تن به روش «تصادفي ساده» انتخاب شد. محقق پس از انجام تحليل عاملي در زمينة پرسش نامه هاي سه گانه، از 32 سؤال براي جمع آوري داده ها استفاده كرده است. در اين تحقيق، از الگوي روابط ساختاري براي تحليل داده ها استفاده گرديد. براي تعيين روايي و اعتبار پرسش نامه، از «روايي محتوا» و «ضريب آلفاي كرونباخ» استفاده گرديد كه مقدار آن براي پرسش نامة «ارزش هاي اسلامي»، 846/0 ؛ پرسش نامة 16 سؤالي «وجدان كاري كاستا و مك كراي»، 92/0؛ و براي پرسش نامة «رفتار شهروندي سازماني پودساكف و همكاران» برابر با 89/0 به دست آمد. براي تحليل داده ها و انجام آزمون فرضيه ها و ساير تحليل هاي اين پژوهش، نرم افزار آماري «AMOS» به كار گرفته شد. نتايج نشان داد بين ارزش هاي اسلامي و وجدان كاري رابطة معناداري وجود هست. همچنين بين وجدان كاري و رفتار شهروندي سازماني نيز رابطة معناداري به چشم مي خورد. و از سوي ديگر، چون بين ارزش هاي اسلامي و رفتار شهروندي سازماني نيز رابطة معناداري وجود دارد، نقش ميانجي وجدان كاري نيز تأييد گرديد.

كليد واژه ها: ارزش هاي اسلامي، رفتار شهروندي سازماني، وجدان كاري.