روش هاي ارزشيابي خط مشي عمومي با رويكرد اسلامي

سال ششم، شماره اول، پياپي 13، پاييز و زمستان 1395

محمدرضا رحيمي/ دانشجوي دكتري مديريت اسلامي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني  ره    r.rahimi42@yahoo.com

دريافت: 22/04/1395 ـ پذيرش: 04/09/1395

چكيده

ارزشيابي خط مشي عمومي، نقش كليدي در مديريت مسائل عمومي دارد و متضمن ارائة منطق درست و متناسب در مواجهه با آنهاست. ارزشيابي زماني مي تواند اين نقش را ايفا نمايد كه با روش هاي دقيق، متناسب و جامع صورت گيرد. در ادبيات رايج خط مشي عمومي، روش هايي براي ارزشيابي ارائه شده، اما با رويكرد اسلامي، در اين زمينه كاري صورت نگرفته است. در اين تحقيق، به منظور معرفي روش هاي ارزشيابي خط مشي عمومي با رويكرد اسلامي، قرآن كريم با روش «استنباطي- تحليلي» مطالعه شده كه حاصل آن شش قسم روش  ارزشيابي براي خط مشي عمومي است.

كليدواژه ها: خط مشي عمومي، ارزشيابي خط مشي عمومي، رويكرد اسلامي، روش هاي ارزشيابي.