مديريت اسلامي و رويكرد تطبيقي

سال پنجم، شماره دوم، پياپي 12، بهار و تابستان 1395

محمدرضا صادقي / ‌کارشناس ارشد مديريت دولتي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره mrsadeqi@gmail.com

محمدتقي نوروزي فراني / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني‌  ره                     mtnorozi@yahoo.com

دريافت: 4/9/1394 ـ پذيرش: 9/4/1395

چكيده

اين مقاله استفاده از ابزار مطالعة تطبيقي در مديريت و سازمان براي مطالعه و تدوين علم مديريت اسلامي را بررسي و با استفاده از روش مطالعة کتاب‌خانه‌اي و روش تجزيه و تحليل قياسي، ابتدا رويکرد تطبيقي را با تأکيد بر فرهنگ و ارزش‌ها در حوزة مطالعاتي مديريت و سازمان و جايگاه آن در سير تکاملي نظريات سازماني و مديريتي معرفي نموده است. سپس رويکردها به علم مديريت اسلامي را با تأکيد بر رويکرد ارزش‌گرايانه موضوع قرار داده است. در نهايت، رويکرد تطبيقي به مديريت اسلامي را معرفي و نقاط قوت و ضعف آن را بررسي كرده‌ است. نتيجه آنكه رويکرد تطبيقي به سبب آنکه نقطة تلاقي ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران در دو حوزة «اسلام‌شناسي» و دانش «‌سازمان و مديريت‌» را شکل مي‌دهد مي‌تواند نقطة شروع مناسبي براي حرکت در جهت تدوين علم مديريت اسلامي باشد. البته اين رويکرد بايد به عنوان قطعه‌اي از جورچين کلان نقشة راه به سوي علم مديريت اسلامي مطمح نظر قرار گيرد. تزريق ارزش‌هاي ناب اسلامي به بدنه جامعه و تلاش براي غني‌سازي و اجرايي کردن رويکردهاي تأسيسي را مي‌توان از جمله قطعات مهم ديگر اين جورچين معرفي کرد.

کليدواژه‌ها: مديريت اسلامي، رويکرد تطبيقي، ارزش‌هاي اسلامي، نظريه‌هاي سازمان، محيط، فرهنگ.