ارائه الگوي مفهومي نظارت بر كار كاركنان سازمان هاي دولتي بر اساس معيارهاي پيشنهادي دانشمندان مسلمان در جهت سياست هاي كلي نظام اداري

سال پنجم، شماره اول، پياپي 11، پاييز و زمستان 1394

امين نيك پور / دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان          nikpour2003@yahoo.com

عليرضا منظري توكلي / استاديار مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان             amtavakoli@yahoo.com

سنجر سلاجقه / استاديار مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان                   salajeghe_187@yahoo.com

مسعود پوركياني / استاديار مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمان                       pourkaini@yahoo.com

عليرضا عرب پور / استاديار آمار دانشگاه شهيد باهنر كرمان                                                     arabpour@uk.ac.ir

دريافت: 14/5/1394 ـ پذيرش: 29/7/1394

چكيده

هدف از اين پژوهش، تبيين ابعاد و مؤلفه هاي نظارت بر كار كاركنان سازمان هاي دولتي بر اساس معيارهاي پيشنهادي دانشمندان مسلمانان است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاي «توصيفي» است كه به روش پيمايشي انجام شده، است. همچنين از نظر هدف، «توسعه اي- كاربردي» به شمار مي آيد. روش گردآوري اطلاعات تركيبي از مطالعات كتابخانه اي و ميداني است و ابزار گردآوري اطلاعات، بررسي اسناد و مدارك، مصاحبه و پرسش نامه است. جامعة آماري اين پژوهش براي آزمون مدل، خبرگان آگاه به موضوع بوده است. روش نمونه گيري «گلوله برفي» بوده و به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش «آمار توصيفي و استنباطي» (آزمون مقايسات چندگانة فريدمن) استفاده شده است. نتايج پيمايشي حاصل از پرسش نامه نشان دهندة تأييد مدل از نظر خبرگان است. در اين پژوهش پس از جمع بندي مطالب و اصلاحات لازم، الگوي نظارت بر كار كاركنان سازمان هاي دولتي بر اساس معيارهاي پيشنهادي دانشمندان مسلمان، كه شامل 24 مؤلفه در قالب 4 بُعد است، ارائه شد.

كليدواژه ها: نظارت، مديريت اسلامي، سازمان هاي دولتي، سياست هاي كلي نظام اداري.