تلازم معنا و روش‌ در مديريت اسلامي با تأكيد بر ديدگاه علامه مصباح

محمد‌مهدي نادري قمي / استاديار گروه مديريت مؤسسة‌ آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Naderi@qabs.net
دريافت: 29/11/1399 ـ پذيرش: 19/02/1400
چکيده
روش‌شناسي تحقيق در مديريت اسلامي، يکي از مسائل مهم و بحث‌انگيز در تدوين مديريت اسلامي است. اين مقاله در پي آن است تا نشان دهد يکي از عوامل تأثيرگذار بر روش‌شناسي تحقيق در مديريت اسلامي، معنا و تعريفي است که براي آن در نظر گرفته مي‌شود. در اين پژوهش، براي گردآوري اطلاعات، از روش کتابخانه‌اي، و در بررسي آن از روش تحليل عقلاني و استنتاجي استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن است که متناسب با معنا و تعريفي که براي مديريت اسلامي در نظر گرفته مي‌شود، روش مطالعه و تحقيق در آن نيز گاهي اجتهادي، گاه تاريخي تحليلي، گاه تجربي و گاه نيز ترکيبي از روش‌هاي مختلف معتبر خواهد بود. بر اين اساس، پيش از آغاز مطالعه و تحقيق براي تدوين دانش مديريت اسلامي، بايد معلوم بداريم که معنا و تعريف مورد نظر ما از مديريت اسلامي چيست؛ چرا‌که نمي‌توان با هر معنا و مفهومي از مديريت اسلامي، از هر روشي براي مطالعه و تحقيق در آن بهره جست. 
كليد‌واژه‌ها: مديريت اسلامي، روش‌شناسي، علم، دين، علم ديني.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
21
شماره صفحه: 
5